ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKARZY ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKŁADACH LECZNICZYCH

//ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKARZY ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKŁADACH LECZNICZYCH

Najpowszechniejszą formą świadczenia usług leczniczych przez lekarzy jest praca w zakładach opieki zdrowotnej. Wykonując swoje czynności zdarza się popełniać błędy, które czasami są bardzo doniosłe w skutkach. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie kto jest właściwy do wypłaty odszkodowania za wypadek błędu. Nie ulega wątpliwości, że lekarz, który udziela pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym na podstawie zawartej ze szpitalem umowy o pracę nie ponosi indywidualnej odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone pacjentom szkody. Zasada ta wynika z kodeksu pracy, który konstruuje tzw. immunitet pracowniczy chroniący lekarza– pracownika przed indywidualną odpowiedzialnością za szkody wyrządzone pacjentom z winy nieumyślnej przy wykonywaniu czynności zawodu. Odpowiedzialność ponosi zatem wyłącznie szpital (na podstawie art. 430 k.c. wyłącznie lub – przynajmniej teoretycznie – w zbiegu z art. 474 k.c.). W razie wypłaty przez szpital zadośćuczynienia za wypadek, renty bądź odszkodowania za śmierć przysługuję mu w stosunku do lekarza roszczenie regresowe ograniczone przepisami kodeksu pracy do maksymalnej wysokości 3 – miesięcznego wynagrodzenia.

Odmiennie rysuje się natomiast ta kwestia, gdy lekarz jest zatrudniony w zakładzie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia lub umowy o udzielanie zamówienia zaświadczenia zdrowotne z art. 35 ustawy o z.o.z. z 31 VIII 1991 r.). W takim przypadku lekarz odpowiada za szkody wyrządzone ze swojej winy, jednakże solidarnie z angażującym go zakładem leczniczym.

2018-07-20T15:23:21+02:001 września, 2015|Aktualności|