ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA LEKARZY

//ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA LEKARZY

Lekarze w ramach wykonywania zawodu z uwagi na przedmiot swych czynności, jakim jest ludzkie ciało podlegają wyjątkowo szczegółowej kontroli oraz ponoszą szeroką odpowiedzialność za swe czynności. Lekarz popełniający błąd medyczny w zależności od formy prowadzonej praktyki będzie często w konsekwencji podlegał trzem reżimom odpowiedzialności- karnej, cywilnej oraz dyscyplinarnej. W przypadku pierwszej może on odpowiadać za swoje działanie jako za przestępstwo. W przypadku odpowiedzialności cywilnej będzie on zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę odszkodowania za wypadek, renty, bądź zadośćuczynienia za śmierć. Często jednak ciężar zapłaty zadośćuczynienia za wypadek błędu lekarza spoczywa na zatrudniającym go zakładzie opieki zdrowotnej. Oprócz tego lekarz może podlegać odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza.

Sprawy odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpatrują okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski. Oskarżycielem w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej lekarzy jest właściwy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Obwiniony może przybrać w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej obrońców spośród lekarzy lub adwokatów. W wyniku przeprowadzonego postępowania sąd lekarski może orzekać następujące kary: upomnienie, nagana, kara pieniężna (od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce), zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia na czas określony (do pięciu lat), ograniczenie zakresu czynności lekarskich, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na czas określony (do pięciu lat), pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2018-07-20T15:22:03+02:001 września, 2015|Aktualności|