POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ DS. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

//POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ DS. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych utworzone zostały w każdym województwie z początkiem 2012 roku. Głównym powodem utworzenia Komisji jest chęć skrócenia procesu dochodzenia odszkodowania za wypadki błędów medycznych, które wciąż są dość częstym zjawiskiem w Polsce. W celu uniknięcia często wieloletniego procesu sądowego można złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przez Komisję. Do zadań Komisji należy ocena czy dane zachowanie lekarza lub personelu można zakwalifikować jako błąd medyczny.

Postępowanie przed Komisją rozpoczyna złożenie wniosku zawierającego wypełniony wzór wniosku (wniosek należy złożyć w trzech egzemplarzach), dokumenty stanowiące dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku np. pełna dokumentacja medyczna niezbędna do wydania orzeczenia, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań dodatkowych oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 200 zł. W przypadku osób dochodzących zadośćuczynienia za śmierć niezbędny jest również stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

Jeśli jest ono formalnie poprawne i należycie opłacone, komisja przekazuje je podmiotowi prowadzącemu szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek, a także jego ubezpieczycielowi. Ci w ciągu 30 dni powinni przekazać komisji swoje stanowisko. Nieprzedstawienie stanowiska jest równoznaczne z akceptacją wniosku w zakresie dotyczącym okoliczności w nim wskazanych oraz proponowanej wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć. Komisja powinna przeprowadzić całe postępowanie w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporządza uzasadnienie. Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

2018-07-18T09:22:57+02:001 września, 2015|Aktualności|